คู่มือการใช้งาน

1. ผู้ที่สามารถเข้าใช้งานระบบการขอใช้ห้องได้นั้นจะต้องเป็นบุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการเท่านั้น โดยแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ ผู้จัดการ ผู้ใช้ภายในคณะ และผู้ใช้สาธารณะ เมื่อเข้าสู่ระบบในครั้งแรกจะได้รับสิทธิ์เป็นเพียงผู้ใช้ภายในคณะเป็นค่าเริ่มต้น ซึ่งสามรถส่งคำขอใช้ห้องและดูรายละเอียดการจองทั้งหมดได้
2. บุคลากรคณะวิทยาการจัดการทุกท่าน สามารถเข้าสู่ระบบการขอใช้ห้องได้โดยใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้เครือข่ายนนทรี (Nontri Account) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการลงชื่อเข้าสู่ระบบ
3. ท่านสามารถเริ่มเข้าสู่ระบบการขอใช้ห้องได้โดยคลิกที่เมนู "เข้าสู่ระบบ" ด้านบนขวามือ
4. ระบบก็จะแสดงแบบฟอร์ม "ลงชื่อเข้าใช้ระบบการขอใช้ห้อง" ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในช่อง "ชื่อผู้ใช้" และ "รหัสผ่าน" ให้ถูกต้อง แล้วคลิกปุ่ม "เข้าสู่ระบบ"
ระบบการขอใช้ห้องแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. ผู้ดูแลระบบ คือ บุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดูแลระบบ มีสิทธิ์ในการจองใช้ห้อง เพิ่มการใช้ห้องประจำ จัดการจอง แก้ไข ปรับปรุง ลบ อนุมัติการจองและดูรายละเอียดรายการจองใช้ห้องทั้งหมด
2. ผู้จัดการ คือ บุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการที่ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดูการระบบ มีสิทธิ์ในการจองใช้ห้อง เพิ่มการใช้ห้องประจำ จัดการจอง แก้ไข ปรับปรุง อนุมัติการจอง ของตนเองหรือที่ตนเองรับเรื่องไว้ และดูรายละเอียดรายการจองใช้ห้องทั้งหมด
3. ผู้ใช้ภายในคณะ คือ บุคลากรภายในคณะวิทยาการจัดการทั้งหมด มีสิทธิ์ในการจองใช้ห้อง จัดการจอง แก้ไข ปรับปรุง ของตนเอง และดูรายละเอียดรายการจองใช้ห้องทั้งหมด
4. ผู้ใช้สาธารณะ คือ บุคคลทั่วไป มีสิทธิ์ดูรายละเอียดรายการจองบางส่วน ไม่สามารถจองขอใช้บริการห้องได้
1. ทำการลงชื่อเข้าใช้ระบบการขอใช้ห้องที่เมนู "เข้าสู่ระบบ"
2. เมื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบการขอใช้ห้องแล้วให้คลิกที่เมนูด้านบนชวามือที่แสดงชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ จากนั้นคลิกเลือกเมนูรายการที่ชื่อว่า "เขียนคำร้องขอใช้บริการห้อง"
3. ระบบก็จะแสดงแบบฟอร์มคำร้องขอใช้บริการห้อง ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่องแล้วทำการคลิกปุ่ม "ส่งคำร้อง" เพื่อบันทึกข้อมูลรายการคำร้องขอใช้บริการห้อง
4. หลังจากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาคำร้องขอใช้บริการห้องภายในเวลา 24 ชั่วโมง (ควรทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ)
สำหรับผู้ใช้ภายในคณะทั่วไปจะสามารถแก้ไขคำร้องขอใช้ห้องได้เองก็ต่อเมื่อคำร้องนั้นยังอยู่ในสถานะ "รออนุมัติ" แต่ถ้าคำร้องนั้นได้ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่แล้ว ท่านจะต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องโดยตรง เพื่อดำเนินการขอแก้ไขคำร้อง ขั้นตอนการแก้ไขรายการคำร้องขอใช้บริการห้องมี ดังนี้
1. ทำการลงชื่อเข้าใช้ระบบการขอใช้ห้องที่เมนู "เข้าสู่ระบบ"
2. เมื่อลงชื่อเข้าใช้ระบบการขอใช้ห้องแล้วให้คลิกที่เมนูด้านบนขวามือที่แสดงชื่อและนามสกุลของผู้ใช้ จากนั้นคลิกเลือกเมนูรายการที่ชื่อว่า "จัดการคำร้องขอใช้บริการห้อง"
3. ระบบก็จะแสดงรายการคำร้องขอใช้บริการห้องทั้งหมด ทำการแก้ไขรายการคำร้องขอใช้บริการห้องได้โดยคลิกลิงค์เลขที่คำขอของรายการที่ต้องการแก้ไขรายการคำร้องขอใช้บริการห้องนั้น
4. ระบบก็จะแสดงหน้าให้ท่านแก้ไขข้อมูลคำร้องขอใช้บริการห้อง เมื่อท่านต้องการบันทึกการแก้ไขรายการคำร้องขอใช้บริการห้องให้คลิกที่ปุ่ม "แก้ไขคำร้อง"