รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
001022 24 ก.ย. 2561 10401 25 ก.ย. 2561 เวลา 11:30 น. - 25 ก.ย. 2561 เวลา 14:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
001021 20 ก.ย. 2561 10104 19 ต.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 19 ต.ค. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน รออนุมัติ
001020 20 ก.ย. 2561 10402 21 ก.ย. 2561 เวลา 15:30 น. - 21 ก.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
001019 20 ก.ย. 2561 10104 17 ต.ค. 2561 เวลา 08:30 น. - 17 ต.ค. 2561 เวลา 18:00 น. กิจกรรมอื่นๆ รออนุมัติ
001018 19 ก.ย. 2561 10402 28 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 28 ก.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
001017 19 ก.ย. 2561 10109 20 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 20 ก.ย. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
001016 17 ก.ย. 2561 10104 19 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 19 ก.ย. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
001015 16 ก.ย. 2561 10453 17 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 17 ก.ย. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
001014 15 ก.ย. 2561 10201 20 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 20 ก.ย. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
001013 14 ก.ย. 2561 10104 18 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 18 ก.ย. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว