รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000234 24 มี.ค. 2560 10400 18 เม.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 19 เม.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม รออนุมัติ
000233 24 มี.ค. 2560 10104 30 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 30 มี.ค. 2560 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ รออนุมัติ
000232 24 มี.ค. 2560 10400 31 มี.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 31 มี.ค. 2560 เวลา 12:00 น. กิจกรรมอื่นๆ รออนุมัติ
000231 24 มี.ค. 2560 10104 28 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 28 มี.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000230 23 มี.ค. 2560 10301 07 เม.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 07 เม.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000229 23 มี.ค. 2560 10301 22 เม.ย. 2560 เวลา 08:00 น. - 22 เม.ย. 2560 เวลา 17:00 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000228 23 มี.ค. 2560 10109 31 มี.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 31 มี.ค. 2560 เวลา 17:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000227 23 มี.ค. 2560 10104 05 เม.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 05 เม.ย. 2560 เวลา 12:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000226 23 มี.ค. 2560 10105 25 เม.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 25 เม.ย. 2560 เวลา 16:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000225 23 มี.ค. 2560 10402 05 เม.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 05 เม.ย. 2560 เวลา 15:00 น. กิจกรรมอื่นๆ รออนุมัติ