รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000730 24 ก.พ. 2561 10402 26 ก.พ. 2561 เวลา 11:00 น. - 26 ก.พ. 2561 เวลา 12:00 น. กิจกรรมอื่นๆ รออนุมัติ
000729 22 ก.พ. 2561 10104 27 ก.พ. 2561 เวลา 13:00 น. - 27 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000728 21 ก.พ. 2561 10401 14 มี.ค. 2561 เวลา 13:30 น. - 14 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000727 19 ก.พ. 2561 10104 20 ก.พ. 2561 เวลา 13:00 น. - 20 ก.พ. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000726 19 ก.พ. 2561 10453 20 ก.พ. 2561 เวลา 13:00 น. - 20 ก.พ. 2561 เวลา 15:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000725 19 ก.พ. 2561 10401 05 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 05 มี.ค. 2561 เวลา 12:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000724 16 ก.พ. 2561 10401 20 ก.พ. 2561 เวลา 13:00 น. - 20 ก.พ. 2561 เวลา 15:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000723 16 ก.พ. 2561 10104 20 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 20 มี.ค. 2561 เวลา 12:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000722 16 ก.พ. 2561 10104 13 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 13 มี.ค. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000721 16 ก.พ. 2561 10301 16 มี.ค. 2561 เวลา 08:30 น. - 18 มี.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว