รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000832 24 พ.ค. 2561 10105 28 พ.ค. 2561 เวลา 08:30 น. - 28 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการสอบ รออนุมัติ
000831 23 พ.ค. 2561 10402 04 มิ.ย. 2561 เวลา 10:00 น. - 04 มิ.ย. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000830 23 พ.ค. 2561 10453 11 มิ.ย. 2561 เวลา 14:00 น. - 11 มิ.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000829 22 พ.ค. 2561 10401 06 มิ.ย. 2561 เวลา 10:00 น. - 06 มิ.ย. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000828 21 พ.ค. 2561 10401 24 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 24 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000827 18 พ.ค. 2561 10401 21 มิ.ย. 2561 เวลา 09:30 น. - 21 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000826 18 พ.ค. 2561 10401 28 พ.ค. 2561 เวลา 15:05 น. - 28 พ.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000825 18 พ.ค. 2561 10401 25 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 25 พ.ค. 2561 เวลา 12:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000824 15 พ.ค. 2561 10401 22 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 น. - 22 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000823 14 พ.ค. 2561 10402 04 มิ.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 04 มิ.ย. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว