รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000407 15 ส.ค. 2560 10109 22 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 22 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน รออนุมัติ
000406 15 ส.ค. 2560 10301 10 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 10 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000405 15 ส.ค. 2560 10402 15 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 15 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000404 10 ส.ค. 2560 10104 04 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 08 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000403 10 ส.ค. 2560 10104 21 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 24 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000402 10 ส.ค. 2560 10104 17 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 17 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000401 09 ส.ค. 2560 10453 10 ส.ค. 2560 เวลา 09:30 น. - 10 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000400 09 ส.ค. 2560 10402 10 ส.ค. 2560 เวลา 12:15 น. - 10 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000399 08 ส.ค. 2560 10402 08 ส.ค. 2560 เวลา 12:30 น. - 08 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000398 07 ส.ค. 2560 10402 09 ส.ค. 2560 เวลา 11:00 น. - 09 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว