รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000332 23 มิ.ย. 2560 10401 23 มิ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. - 23 มิ.ย. 2560 เวลา 13:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000331 22 มิ.ย. 2560 10201 12 ก.ค. 2560 เวลา 13:30 น. - 12 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000330 22 มิ.ย. 2560 10401 06 ก.ค. 2560 เวลา 08:30 น. - 06 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000329 22 มิ.ย. 2560 10401 05 ก.ค. 2560 เวลา 09:30 น. - 05 ก.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000328 21 มิ.ย. 2560 10453 27 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 27 มิ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000327 21 มิ.ย. 2560 10401 23 มิ.ย. 2560 เวลา 14:00 น. - 23 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000326 21 มิ.ย. 2560 10104 27 มิ.ย. 2560 เวลา 10:00 น. - 27 มิ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000325 20 มิ.ย. 2560 10109 22 ก.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 22 ก.ค. 2560 เวลา 17:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000324 19 มิ.ย. 2560 10105 21 มิ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 21 มิ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000323 14 มิ.ย. 2560 10109 20 ก.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 20 ก.ค. 2560 เวลา 17:05 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว