รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000551 07 ธ.ค. 2560 10401 15 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 15 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม รออนุมัติ
000550 06 ธ.ค. 2560 10104 08 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 08 ม.ค. 2561 เวลา 15:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000549 04 ธ.ค. 2560 10104 05 ธ.ค. 2560 เวลา 16:00 น. - 05 ธ.ค. 2560 เวลา 19:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000548 30 พ.ย. 2560 10401 01 ธ.ค. 2560 เวลา 09:30 น. - 01 ธ.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000547 28 พ.ย. 2560 10104 29 พ.ย. 2560 เวลา 10:00 น. - 29 พ.ย. 2560 เวลา 11:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000546 28 พ.ย. 2560 10104 05 ธ.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 05 ธ.ค. 2560 เวลา 12:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000545 28 พ.ย. 2560 10104 07 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 น. - 07 ก.พ. 2561 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000544 28 พ.ย. 2560 10401 29 พ.ย. 2560 เวลา 09:30 น. - 29 พ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม ยกเลิก
000543 28 พ.ย. 2560 10104 28 พ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. - 28 พ.ย. 2560 เวลา 19:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000542 27 พ.ย. 2560 10401 15 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 15 ธ.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว