รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
001110 13 พ.ย. 2561 10104 23 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 23 พ.ย. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
001109 12 พ.ย. 2561 10401 23 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 23 พ.ย. 2561 เวลา 11:00 น. กิจกรรมอื่นๆ รออนุมัติ
001108 12 พ.ย. 2561 10401 21 พ.ย. 2561 เวลา 11:30 น. - 21 พ.ย. 2561 เวลา 14:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
001107 12 พ.ย. 2561 10401 23 พ.ย. 2561 เวลา 11:00 น. - 23 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
001106 12 พ.ย. 2561 10401 13 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 13 พ.ย. 2561 เวลา 15:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
001105 10 พ.ย. 2561 10453 13 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 13 พ.ย. 2561 เวลา 14:30 น. กิจกรรมอื่นๆ ยกเลิก
001104 08 พ.ย. 2561 10401 09 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 09 พ.ย. 2561 เวลา 12:00 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
001103 08 พ.ย. 2561 10401 10 ม.ค. 2562 เวลา 09:00 น. - 10 ม.ค. 2562 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
001102 08 พ.ย. 2561 10401 29 พ.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 29 พ.ย. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
001101 07 พ.ย. 2561 10201 09 พ.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 09 พ.ย. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว