ห้องที่มีให้บริการ

เลขห้อง ชื่อห้อง หนาดห้อง รายละเอียด ดำเนินการ
10104 ห้องสัมมนา 100 ที่นั่ง ห้องสัมมนาสามารถรองรับผู้เข้าร่วม 100 คน เหมาะสำหรับจัดการเรียนการสอน จัดอบรม ประชุมสัมมนา
10105 ห้องเรียนปริญญาโท 100 ที่นั่ง ใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และจัดประชุมสำหรับบุคลากร
10106 ห้องเรียนปริญญาโท 100 ที่นั่ง ใช้สำหรับการเรียนการสอนระดับปริญญาโท และจัดประชุมสำหรับบุคลากร
10107 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 100 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่อง เหมาะสำหรับจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมที่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
10108 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 100 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่อง เหมาะสำหรับจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมที่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
10109 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 100 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่อง เหมาะสำหรับจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมที่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
10201 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 100 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่อง เหมาะสำหรับจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมที่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
10301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 100 ที่นั่ง ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีคอมพิวเตอร์จำนวน 100 เครื่อง เหมาะสำหรับจัดการเรียนการสอนและจัดอบรมที่จำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์
10401 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 50 ที่นั่ง ห้องประชุมใหญ่สามารถรองรับผู้เข้าร่วม 50 คน เหมาะสำหรับประชุมสัมมนากลุ่มใหญ่
10402 ห้องรับรอง (ฝั่งทะเล) 10 ที่นั่ง ห้องรับรองสามารถรองรับผู้เข้าร่วม 10 คน เหมาะสำหรับประชุมกลุ่มขนาดเล็ก หรือรับรองแขก