รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000456
ห้องที่ขอใช้บริการ 10301 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วันเวลาใช้งาน 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:30 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ จัดการสอบ
กำลังจะเกิดขึ้น -186 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว