รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000458
ห้องที่ขอใช้บริการ 10104 ห้องสัมมนา
วันเวลาใช้งาน 09 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 นาฬิกา ถึง 09 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 17:00 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ กิจกรรมอื่นๆ
กำลังจะเกิดขึ้น -227 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว