รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000459
ห้องที่ขอใช้บริการ 10201 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วันเวลาใช้งาน 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08:30 นาฬิกา ถึง 17 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:00 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ การเรียนการสอน
กำลังจะเกิดขึ้น -250 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว