รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000460
ห้องที่ขอใช้บริการ 10453 ห้องรับรอง (ฝั่งภูเขา)
วันเวลาใช้งาน 20 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:30 นาฬิกา ถึง 20 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ จัดการประชุม
กำลังจะเกิดขึ้น -246 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว