รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000461
ห้องที่ขอใช้บริการ 10104 ห้องสัมมนา
วันเวลาใช้งาน 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 08:00 นาฬิกา ถึง 12 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เวลา 19:00 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ กิจกรรมอื่นๆ
สถานะ ยกเลิก