รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000462
ห้องที่ขอใช้บริการ 10201 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
วันเวลาใช้งาน 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 นาฬิกา ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ การเรียนการสอน
กำลังจะเกิดขึ้น -248 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว