รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000463
ห้องที่ขอใช้บริการ 10104 ห้องสัมมนา
วันเวลาใช้งาน 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:30 นาฬิกา ถึง 14 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 18:30 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ การเรียนการสอน
กำลังจะเกิดขึ้น -252 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว