รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000464
ห้องที่ขอใช้บริการ 10104 ห้องสัมมนา
วันเวลาใช้งาน 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 09:00 นาฬิกา ถึง 18 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 12:00 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ การเรียนการสอน
กำลังจะเกิดขึ้น -248 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว