รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000465
ห้องที่ขอใช้บริการ 10104 ห้องสัมมนา
วันเวลาใช้งาน 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13:00 นาฬิกา ถึง 21 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 16:00 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ การเรียนการสอน
กำลังจะเกิดขึ้น -245 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว