รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000814
ห้องที่ขอใช้บริการ 10402 ห้องรับรอง (ฝั่งทะเล)
วันเวลาใช้งาน ศุกร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08:30 นาฬิกา ถึง ศุกร์ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ กิจกรรมอื่นๆ
กำลังจะเกิดขึ้น -257 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว