รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000817
ห้องที่ขอใช้บริการ 10401 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
วันเวลาใช้งาน จันทร์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:00 นาฬิกา ถึง จันทร์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15:00 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ จัดการประชุม
กำลังจะเกิดขึ้น -233 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว