รายการขอใช้บริการห้อง

รายละเอียดคำขอใช้ห้อง: 000819
ห้องที่ขอใช้บริการ 10401 ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4
วันเวลาใช้งาน พุธ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09:30 นาฬิกา ถึง พุธ 09 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
วัตถุประสงค์ จัดการประชุม
กำลังจะเกิดขึ้น -252 วัน
สถานะ อนุมัติแล้ว