รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000205 06 มี.ค. 2560 10104 25 มี.ค. 2560 เวลา 08:30 น. - 26 มี.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000204 06 มี.ค. 2560 10201 09 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น. - 09 มี.ค. 2560 เวลา 19:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000203 06 มี.ค. 2560 10201 08 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 08 มี.ค. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000202 06 มี.ค. 2560 10201 07 มี.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 07 มี.ค. 2560 เวลา 12:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000201 06 มี.ค. 2560 10109 22 เม.ย. 2560 เวลา 08:00 น. - 22 เม.ย. 2560 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000200 06 มี.ค. 2560 10105 15 พ.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 15 พ.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000199 06 มี.ค. 2560 10104 24 เม.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 27 เม.ย. 2560 เวลา 17:05 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000198 06 มี.ค. 2560 10401 08 มี.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 08 มี.ค. 2560 เวลา 15:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000197 06 มี.ค. 2560 10105 06 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น. - 06 มี.ค. 2560 เวลา 18:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000196 06 มี.ค. 2560 10105 06 มี.ค. 2560 เวลา 13:30 น. - 06 มี.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว