รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000372 25 ก.ค. 2560 10105 07 ส.ค. 2560 เวลา 13:30 น. - 07 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000371 25 ก.ค. 2560 10106 09 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 09 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000370 25 ก.ค. 2560 10105 09 ส.ค. 2560 เวลา 13:30 น. - 09 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000369 25 ก.ค. 2560 10401 13 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 13 พ.ย. 2560 เวลา 16:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000368 25 ก.ค. 2560 10401 09 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 09 ต.ค. 2560 เวลา 16:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000367 25 ก.ค. 2560 10401 11 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 น. - 11 ก.ย. 2560 เวลา 14:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000366 25 ก.ค. 2560 10402 25 ก.ค. 2560 เวลา 11:00 น. - 25 ก.ค. 2560 เวลา 13:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000365 24 ก.ค. 2560 10453 31 ก.ค. 2560 เวลา 13:15 น. - 31 ก.ค. 2560 เวลา 15:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000364 23 ก.ค. 2560 10301 23 ก.ค. 2560 เวลา 08:30 น. - 25 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000363 23 ก.ค. 2560 10201 23 ก.ค. 2560 เวลา 08:30 น. - 25 ก.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว