รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000959 22 ส.ค. 2561 10401 17 ก.ย. 2561 เวลา 08:30 น. - 17 ก.ย. 2561 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000958 21 ส.ค. 2561 10401 22 ส.ค. 2561 เวลา 10:00 น. - 22 ส.ค. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000957 20 ส.ค. 2561 10104 22 ส.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 22 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000956 20 ส.ค. 2561 10401 02 ก.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 02 ก.ย. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000955 20 ส.ค. 2561 10401 01 ก.ย. 2561 เวลา 11:00 น. - 01 ก.ย. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000954 19 ส.ค. 2561 10104 09 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 09 ต.ค. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000953 19 ส.ค. 2561 10104 02 ต.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 02 ต.ค. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000952 18 ส.ค. 2561 10104 27 ส.ค. 2561 เวลา 13:10 น. - 27 ส.ค. 2561 เวลา 15:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
000951 18 ส.ค. 2561 10104 29 ส.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 29 ส.ค. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000950 17 ส.ค. 2561 10104 04 ก.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 04 ก.ย. 2561 เวลา 16:00 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว