รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000440 31 ส.ค. 2560 10104 12 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 12 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000439 30 ส.ค. 2560 10104 01 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 01 ก.ย. 2560 เวลา 12:05 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000438 30 ส.ค. 2560 10105 04 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 04 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000437 29 ส.ค. 2560 10453 31 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 31 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000436 29 ส.ค. 2560 10402 31 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 น. - 31 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000435 28 ส.ค. 2560 10401 30 ส.ค. 2560 เวลา 17:00 น. - 30 ส.ค. 2560 เวลา 18:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000434 28 ส.ค. 2560 10402 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น. - 30 ส.ค. 2560 เวลา 18:00 น. จัดการประชุม ยกเลิก
000433 28 ส.ค. 2560 10401 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 น. - 30 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000432 28 ส.ค. 2560 10401 01 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 01 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000431 28 ส.ค. 2560 10201 11 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น. - 11 ก.ย. 2560 เวลา 17:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว