รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000635 16 ม.ค. 2561 10301 29 ม.ค. 2561 เวลา 10:00 น. - 29 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000634 16 ม.ค. 2561 10201 29 ม.ค. 2561 เวลา 10:00 น. - 29 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000633 16 ม.ค. 2561 10104 19 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 19 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000632 15 ม.ค. 2561 10201 22 ม.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 22 ม.ค. 2561 เวลา 17:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000631 15 ม.ค. 2561 10301 30 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 30 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000630 15 ม.ค. 2561 10301 29 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 29 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000629 15 ม.ค. 2561 10301 28 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 28 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000628 15 ม.ค. 2561 10301 27 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 27 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ ยกเลิก
000627 15 ม.ค. 2561 10301 26 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 26 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000626 15 ม.ค. 2561 10201 28 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 28 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว