รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000510 31 ต.ค. 2560 10402 31 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 น. - 01 พ.ย. 2560 เวลา 13:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000509 30 ต.ค. 2560 10106 06 พ.ย. 2560 เวลา 08:00 น. - 06 พ.ย. 2560 เวลา 12:05 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000508 24 ต.ค. 2560 10201 01 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 01 พ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
000507 24 ต.ค. 2560 10105 13 พ.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 13 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000506 24 ต.ค. 2560 10104 02 พ.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 02 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000505 24 ต.ค. 2560 10105 06 พ.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 06 พ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. กิจกรรมอื่นๆ ไม่อนุมัติ
000504 24 ต.ค. 2560 10401 30 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 30 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000503 24 ต.ค. 2560 10402 24 ต.ค. 2560 เวลา 12:30 น. - 24 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น. กิจกรรมอื่นๆ ยกเลิก
000502 19 ต.ค. 2560 10401 19 ต.ค. 2560 เวลา 14:00 น. - 19 ต.ค. 2560 เวลา 16:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000501 18 ต.ค. 2560 10401 19 ต.ค. 2560 เวลา 10:30 น. - 19 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว