รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000530 13 พ.ย. 2560 10401 13 ธ.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 13 ธ.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000529 13 พ.ย. 2560 10104 24 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 24 พ.ย. 2560 เวลา 16:05 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000528 12 พ.ย. 2560 10301 13 พ.ย. 2560 เวลา 09:30 น. - 13 พ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000527 12 พ.ย. 2560 10453 13 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 13 พ.ย. 2560 เวลา 12:05 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000526 10 พ.ย. 2560 10401 20 พ.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 20 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000525 10 พ.ย. 2560 10105 20 พ.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 20 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. กิจกรรมอื่นๆ รออนุมัติ
000524 10 พ.ย. 2560 10402 14 พ.ย. 2560 เวลา 10:00 น. - 14 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000523 10 พ.ย. 2560 10104 21 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 21 พ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000522 09 พ.ย. 2560 10453 10 พ.ย. 2560 เวลา 15:00 น. - 10 พ.ย. 2560 เวลา 18:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000521 06 พ.ย. 2560 10401 20 ธ.ค. 2560 เวลา 13:30 น. - 20 ธ.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว