รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000655 19 ม.ค. 2561 10104 22 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 22 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000654 19 ม.ค. 2561 10201 20 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 20 ม.ค. 2561 เวลา 18:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000653 19 ม.ค. 2561 10401 24 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 24 พ.ค. 2561 เวลา 12:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000652 19 ม.ค. 2561 10401 19 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 19 เม.ย. 2561 เวลา 12:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000651 19 ม.ค. 2561 10401 15 มี.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 15 มี.ค. 2561 เวลา 12:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000650 19 ม.ค. 2561 10401 15 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 น. - 15 ก.พ. 2561 เวลา 12:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000649 19 ม.ค. 2561 10401 25 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 25 ม.ค. 2561 เวลา 12:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000648 19 ม.ค. 2561 10402 22 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 น. - 22 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000647 18 ม.ค. 2561 10401 30 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 30 ม.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000646 18 ม.ค. 2561 10104 19 ม.ค. 2561 เวลา 00:00 น. - 19 ม.ค. 2561 เวลา 00:05 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว