รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000464 14 ก.ย. 2560 10104 18 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 18 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000463 14 ก.ย. 2560 10104 14 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น. - 14 ก.ย. 2560 เวลา 18:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000462 14 ก.ย. 2560 10201 18 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 18 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000461 14 ก.ย. 2560 10104 12 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 12 ต.ค. 2560 เวลา 19:00 น. กิจกรรมอื่นๆ ยกเลิก
000460 13 ก.ย. 2560 10453 20 ก.ย. 2560 เวลา 09:30 น. - 20 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000459 12 ก.ย. 2560 10201 16 ก.ย. 2560 เวลา 08:30 น. - 17 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000458 12 ก.ย. 2560 10104 09 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. - 09 ต.ค. 2560 เวลา 17:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000457 08 ก.ย. 2560 10104 09 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น. - 09 ก.ย. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000456 08 ก.ย. 2560 10301 19 พ.ย. 2560 เวลา 08:00 น. - 19 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000455 08 ก.ย. 2560 10201 19 พ.ย. 2560 เวลา 08:00 น. - 19 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว