รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000822 14 พ.ค. 2561 10402 14 พ.ค. 2561 เวลา 13:30 น. - 14 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000821 12 พ.ค. 2561 10401 22 พ.ค. 2561 เวลา 12:45 น. - 22 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000820 09 พ.ค. 2561 10453 15 พ.ค. 2561 เวลา 14:30 น. - 15 พ.ค. 2561 เวลา 17:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000819 09 พ.ค. 2561 10401 09 พ.ค. 2561 เวลา 09:30 น. - 09 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000818 08 พ.ค. 2561 10104 09 พ.ค. 2561 เวลา 15:30 น. - 09 พ.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม รออนุมัติ
000817 08 พ.ค. 2561 10401 28 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 28 พ.ค. 2561 เวลา 15:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000816 05 พ.ค. 2561 10104 13 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 13 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000815 03 พ.ค. 2561 10301 04 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 04 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000814 02 พ.ค. 2561 10402 04 พ.ค. 2561 เวลา 08:30 น. - 04 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000813 01 พ.ค. 2561 10453 24 พ.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 24 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว