รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000500 18 ต.ค. 2560 10401 08 พ.ย. 2560 เวลา 09:20 น. - 08 พ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000499 12 ต.ค. 2560 10402 18 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 18 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000498 12 ต.ค. 2560 10401 17 ต.ค. 2560 เวลา 10:00 น. - 17 ต.ค. 2560 เวลา 11:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000497 11 ต.ค. 2560 10104 18 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 18 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000496 11 ต.ค. 2560 10105 06 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 06 พ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000495 11 ต.ค. 2560 10104 11 ต.ค. 2560 เวลา 15:00 น. - 11 ต.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000494 10 ต.ค. 2560 10301 18 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น. - 18 ต.ค. 2560 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000493 09 ต.ค. 2560 10401 16 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. - 16 ต.ค. 2560 เวลา 13:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000492 09 ต.ค. 2560 10301 11 ต.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 11 ต.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
000491 09 ต.ค. 2560 10401 10 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 10 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว