รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000625 15 ม.ค. 2561 10201 27 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 27 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000624 15 ม.ค. 2561 10201 26 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 26 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000623 15 ม.ค. 2561 10301 23 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 23 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000622 15 ม.ค. 2561 10301 22 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 22 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000621 15 ม.ค. 2561 10453 16 ม.ค. 2561 เวลา 13:30 น. - 16 ม.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000620 15 ม.ค. 2561 10301 21 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 21 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000619 15 ม.ค. 2561 10301 20 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 20 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ ยกเลิก
000618 15 ม.ค. 2561 10301 19 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 19 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000617 15 ม.ค. 2561 10201 21 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 21 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000616 15 ม.ค. 2561 10201 20 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 20 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว