รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000792 19 เม.ย. 2561 10109 25 เม.ย. 2561 เวลา 08:30 น. - 25 เม.ย. 2561 เวลา 11:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000791 19 เม.ย. 2561 10109 24 เม.ย. 2561 เวลา 16:30 น. - 24 เม.ย. 2561 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000790 19 เม.ย. 2561 10109 26 เม.ย. 2561 เวลา 08:30 น. - 26 เม.ย. 2561 เวลา 11:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000789 19 เม.ย. 2561 10109 24 เม.ย. 2561 เวลา 08:30 น. - 24 เม.ย. 2561 เวลา 11:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000788 19 เม.ย. 2561 10201 21 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 21 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000787 19 เม.ย. 2561 10109 20 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 20 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000786 19 เม.ย. 2561 10402 20 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 20 เม.ย. 2561 เวลา 11:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000785 19 เม.ย. 2561 10401 20 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 20 เม.ย. 2561 เวลา 11:05 น. จัดการสอบ ยกเลิก
000784 19 เม.ย. 2561 10401 23 เม.ย. 2561 เวลา 15:00 น. - 23 เม.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000783 19 เม.ย. 2561 10401 30 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 30 เม.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว