รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000434 28 ส.ค. 2560 10402 30 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น. - 30 ส.ค. 2560 เวลา 18:00 น. จัดการประชุม ยกเลิก
000433 28 ส.ค. 2560 10401 30 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 น. - 30 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000432 28 ส.ค. 2560 10401 01 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 01 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000431 28 ส.ค. 2560 10201 11 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น. - 11 ก.ย. 2560 เวลา 17:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000430 28 ส.ค. 2560 10201 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 11 ก.ย. 2560 เวลา 10:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000429 26 ส.ค. 2560 10104 30 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 30 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000428 25 ส.ค. 2560 10301 11 ก.ย. 2560 เวลา 16:15 น. - 11 ก.ย. 2560 เวลา 17:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000427 25 ส.ค. 2560 10301 11 ก.ย. 2560 เวลา 12:45 น. - 11 ก.ย. 2560 เวลา 14:00 น. จัดการสอบ ยกเลิก
000426 25 ส.ค. 2560 10301 11 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 11 ก.ย. 2560 เวลา 10:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000425 25 ส.ค. 2560 10104 28 ส.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 28 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว