รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000520 06 พ.ย. 2560 10104 15 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 15 พ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000519 06 พ.ย. 2560 10104 13 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 13 พ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000518 06 พ.ย. 2560 10402 06 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 06 พ.ย. 2560 เวลา 14:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000517 02 พ.ย. 2560 10106 13 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 13 พ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. จัดอบรมสัมมนา ยกเลิก
000516 02 พ.ย. 2560 10109 02 พ.ย. 2560 เวลา 13:30 น. - 02 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000515 02 พ.ย. 2560 10108 02 พ.ย. 2560 เวลา 13:30 น. - 02 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
000514 01 พ.ย. 2560 10401 07 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 07 พ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000513 01 พ.ย. 2560 10201 01 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 01 พ.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000512 31 ต.ค. 2560 10453 13 พ.ย. 2560 เวลา 13:00 น. - 13 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000511 31 ต.ค. 2560 10201 15 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 15 พ.ย. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว