รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000812 01 พ.ค. 2561 10401 04 พ.ค. 2561 เวลา 10:00 น. - 04 พ.ค. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000811 01 พ.ค. 2561 10401 08 พ.ค. 2561 เวลา 15:30 น. - 08 พ.ค. 2561 เวลา 18:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000810 30 เม.ย. 2561 10104 30 เม.ย. 2561 เวลา 16:30 น. - 30 เม.ย. 2561 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000809 26 เม.ย. 2561 10104 01 พ.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 01 พ.ค. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000808 26 เม.ย. 2561 10104 30 เม.ย. 2561 เวลา 09:00 น. - 30 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000807 26 เม.ย. 2561 10104 29 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 29 เม.ย. 2561 เวลา 18:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000806 25 เม.ย. 2561 10401 26 ธ.ค. 2561 เวลา 13:30 น. - 26 ธ.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000805 25 เม.ย. 2561 10401 28 พ.ย. 2561 เวลา 13:30 น. - 28 พ.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000804 25 เม.ย. 2561 10401 31 ต.ค. 2561 เวลา 13:30 น. - 31 ต.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000803 25 เม.ย. 2561 10401 26 ก.ย. 2561 เวลา 13:30 น. - 26 ก.ย. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว