รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000454 08 ก.ย. 2560 10301 22 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 22 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000453 08 ก.ย. 2560 10201 22 ต.ค. 2560 เวลา 08:30 น. - 22 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000452 08 ก.ย. 2560 10301 14 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 14 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000451 08 ก.ย. 2560 10201 14 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 14 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000450 08 ก.ย. 2560 10401 25 ก.ย. 2560 เวลา 14:00 น. - 25 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000449 08 ก.ย. 2560 10104 14 ก.ย. 2560 เวลา 14:00 น. - 14 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000448 06 ก.ย. 2560 10108 07 ก.ย. 2560 เวลา 14:00 น. - 07 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000447 06 ก.ย. 2560 10109 18 พ.ย. 2560 เวลา 08:00 น. - 18 พ.ย. 2560 เวลา 17:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000446 06 ก.ย. 2560 10109 21 ต.ค. 2560 เวลา 08:00 น. - 21 ต.ค. 2560 เวลา 17:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000445 05 ก.ย. 2560 10401 11 ก.ย. 2560 เวลา 11:00 น. - 11 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว