รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000645 18 ม.ค. 2561 10401 29 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 29 ม.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000644 18 ม.ค. 2561 10201 24 ม.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 24 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000643 18 ม.ค. 2561 10201 23 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 23 ม.ค. 2561 เวลา 17:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000642 18 ม.ค. 2561 10201 23 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 23 ม.ค. 2561 เวลา 17:00 น. การเรียนการสอน ยกเลิก
000641 18 ม.ค. 2561 10453 29 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 29 ม.ค. 2561 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000640 18 ม.ค. 2561 10109 03 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 04 มี.ค. 2561 เวลา 17:05 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000639 17 ม.ค. 2561 10104 22 ม.ค. 2561 เวลา 16:30 น. - 22 ม.ค. 2561 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000638 17 ม.ค. 2561 10104 02 ก.พ. 2561 เวลา 09:00 น. - 02 ก.พ. 2561 เวลา 18:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000637 16 ม.ค. 2561 10301 29 ม.ค. 2561 เวลา 14:00 น. - 29 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000636 16 ม.ค. 2561 10201 29 ม.ค. 2561 เวลา 14:00 น. - 29 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว