รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000414 18 ส.ค. 2560 10401 18 ธ.ค. 2560 เวลา 14:00 น. - 18 ธ.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000413 18 ส.ค. 2560 10401 20 พ.ย. 2560 เวลา 14:00 น. - 20 พ.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000412 18 ส.ค. 2560 10401 16 ต.ค. 2560 เวลา 14:00 น. - 16 ต.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000411 18 ส.ค. 2560 10401 18 ก.ย. 2560 เวลา 14:00 น. - 18 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000410 17 ส.ค. 2560 10401 25 ส.ค. 2560 เวลา 10:00 น. - 25 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000409 17 ส.ค. 2560 10401 22 พ.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 22 พ.ย. 2560 เวลา 11:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000408 17 ส.ค. 2560 10301 18 ก.ย. 2560 เวลา 08:00 น. - 18 ก.ย. 2560 เวลา 16:30 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000407 15 ส.ค. 2560 10109 22 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 22 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000406 15 ส.ค. 2560 10301 10 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 10 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000405 15 ส.ค. 2560 10402 15 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 15 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว