รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000782 18 เม.ย. 2561 10104 20 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 20 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000781 15 เม.ย. 2561 10104 17 เม.ย. 2561 เวลา 13:00 น. - 17 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000780 09 เม.ย. 2561 10401 11 มิ.ย. 2561 เวลา 13:30 น. - 11 มิ.ย. 2561 เวลา 15:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000779 06 เม.ย. 2561 10402 09 เม.ย. 2561 เวลา 12:15 น. - 09 เม.ย. 2561 เวลา 13:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000778 06 เม.ย. 2561 10301 07 เม.ย. 2561 เวลา 16:30 น. - 07 เม.ย. 2561 เวลา 19:30 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000777 04 เม.ย. 2561 10453 18 เม.ย. 2561 เวลา 14:00 น. - 18 เม.ย. 2561 เวลา 16:05 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000776 03 เม.ย. 2561 10106 22 เม.ย. 2561 เวลา 08:30 น. - 22 เม.ย. 2561 เวลา 16:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000775 03 เม.ย. 2561 10402 08 เม.ย. 2561 เวลา 08:00 น. - 08 เม.ย. 2561 เวลา 12:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000774 03 เม.ย. 2561 10402 05 เม.ย. 2561 เวลา 11:00 น. - 05 เม.ย. 2561 เวลา 14:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000773 02 เม.ย. 2561 10401 19 เม.ย. 2561 เวลา 12:05 น. - 19 เม.ย. 2561 เวลา 13:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว