รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000615 15 ม.ค. 2561 10201 19 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 19 มี.ค. 2561 เวลา 19:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000614 15 ม.ค. 2561 10104 17 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 17 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000613 14 ม.ค. 2561 10104 24 ม.ค. 2561 เวลา 13:00 น. - 24 ม.ค. 2561 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000612 14 ม.ค. 2561 10104 24 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 24 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000611 14 ม.ค. 2561 10104 15 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 15 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000610 13 ม.ค. 2561 10301 31 มี.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 01 เม.ย. 2561 เวลา 17:30 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000609 13 ม.ค. 2561 10301 17 ก.พ. 2561 เวลา 08:00 น. - 18 ก.พ. 2561 เวลา 17:30 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000608 12 ม.ค. 2561 10104 17 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 17 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000607 11 ม.ค. 2561 10104 20 ม.ค. 2561 เวลา 09:00 น. - 20 ม.ค. 2561 เวลา 12:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว
000606 10 ม.ค. 2561 10109 14 ต.ค. 2561 เวลา 08:00 น. - 14 ต.ค. 2561 เวลา 17:00 น. จัดการสอบ อนุมัติแล้ว