รายการขอใช้บริการห้อง

เลขที่คำขอ วันที่บันทึก ห้องที่ขอใช้บริการ วันเวลาใช้งาน วัตถุประสงค์ สถานะ
000424 25 ส.ค. 2560 10401 03 ก.ย. 2560 เวลา 08:00 น. - 03 ก.ย. 2560 เวลา 13:00 น. กิจกรรมอื่นๆ อนุมัติแล้ว
000423 25 ส.ค. 2560 10401 01 ก.ย. 2560 เวลา 10:00 น. - 01 ก.ย. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม ยกเลิก
000422 23 ส.ค. 2560 10453 30 ส.ค. 2560 เวลา 09:30 น. - 30 ส.ค. 2560 เวลา 12:00 น. จัดการประชุม ยกเลิก
000421 22 ส.ค. 2560 10106 23 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 23 ส.ค. 2560 เวลา 16:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000420 22 ส.ค. 2560 10104 19 ก.ย. 2560 เวลา 09:00 น. - 19 ก.ย. 2560 เวลา 16:00 น. จัดอบรมสัมมนา อนุมัติแล้ว
000419 21 ส.ค. 2560 10402 28 ส.ค. 2560 เวลา 11:45 น. - 28 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000418 21 ส.ค. 2560 10104 29 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 29 ส.ค. 2560 เวลา 16:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว
000417 21 ส.ค. 2560 10453 21 ส.ค. 2560 เวลา 13:30 น. - 21 ส.ค. 2560 เวลา 15:30 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000416 19 ส.ค. 2560 10402 21 ส.ค. 2560 เวลา 13:00 น. - 21 ส.ค. 2560 เวลา 15:00 น. จัดการประชุม อนุมัติแล้ว
000415 18 ส.ค. 2560 10104 17 ต.ค. 2560 เวลา 09:00 น. - 17 ต.ค. 2560 เวลา 12:00 น. การเรียนการสอน อนุมัติแล้ว